Synonyms for plexus_periarterialis

1. plexus periarterialis (n.)

an autonomic plexus that accompanies an artery

Synonyms: