Synonyms for plexus periarterialis

1. plexus periarterialis (n.)

an autonomic plexus that accompanies an artery

Synonyms: