Synonyms for pleochroic

1. pleochroic (adj.)

of or relating to or having pleochroism

Synonyms: