Synonyms and Antonyms for plenty

1. plenty (n.)

a full supply

Synonyms: Antonyms:

2. plenty (adv.)

as much as necessary; (`plenty' is nonstandard) "I've had plenty, thanks"

Synonyms: