Synonyms for platitudinize

1. platitudinize (v.)

utter platitudes

Synonyms: