Synonyms for pithecia

1. Pithecia (n.)

sakis

Synonyms: