Synonyms for piggishly

1. piggishly (adv.)

in a piggish manner

Synonyms: