Synonyms for phylum_Brachiopoda

1. phylum Brachiopoda (n.)

marine invertebrates that resemble mollusks

Synonyms: