Synonyms for photogenic epilepsy

1. photogenic epilepsy (n.)

reflex epilepsy induced by a flickering light

Synonyms: