Synonyms for paronomasia

1. paronomasia (n.)

a humorous play on words

Synonyms: