Synonyms and Antonyms for paleobotany

1. paleobotany (n.)

the study of fossil plants

Synonyms: Antonyms: