Synonyms and Antonyms for palaeobotany

1. palaeobotany (n.)

the study of fossil plants

Synonyms: Antonyms: