Synonyms for ozonize

1. ozonize (v.)

convert (oxygen) into ozone

Synonyms: