Synonyms and Antonyms for overjoyed | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for overjoyed

1. overjoyed (adj.)

extremely joyful

Synonyms: Antonyms: