Synonyms for order_Myxosporidia

1. order Myxosporidia (n.)

an order in the subclass Cnidosporidia

Synonyms: