Synonyms for order_Haplosporidia

1. order Haplosporidia (n.)

an order in the subclass Acnidosporidia

Synonyms: