Synonyms for notify | Synonym.com

Synonyms and antonyms for notify

1. notify (v.)

inform (somebody) of something

Synonyms: