Synonyms for notify

1. notify (v.)

inform (somebody) of something

Synonyms: