Synonyms for nostalgically

1. nostalgically (adv.)

in a nostalgic manner

Synonyms: