Synonyms and Antonyms for northwestwardly

1. northwestwardly (adv.)

in a northwestward direction

Synonyms: Antonyms: