Synonyms and Antonyms for nonsingular matrix

1. nonsingular matrix (n.)

a square matrix whose determinant is not zero

Synonyms: Antonyms: