Synonyms for nonrepresentative | Synonym.com

Synonyms and antonyms for nonrepresentative

1. nonrepresentative (adj.)

not standing for something else

Synonyms: Antonyms: