Synonyms and Antonyms for nizhnyi novgorod | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for nizhnyi novgorod

1. Nizhnyi Novgorod (n.)

an industrial city in the European part of Russia; birthplace of Maksim Gorky

Synonyms: