Synonyms for nitrous_bacteria

1. nitrous bacteria (n.)

soil bacteria that oxidize ammonia to nitrites

Synonyms: