Synonyms for nitrosobacteria

1. nitrosobacteria (n.)

soil bacteria that oxidize ammonia to nitrites

Synonyms: