Synonyms and Antonyms for nitrobacteriaceae

1. Nitrobacteriaceae (n.)

usually rod-shaped bacteria that oxidize ammonia or nitrites: nitrobacteria

Synonyms: