Synonyms for nitrobacteria

1. nitrobacteria (n.)

soil bacteria that convert nitrites to nitrates

Synonyms: