Synonyms and Antonyms for nitella | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for nitella

1. Nitella (n.)

fragile branching stoneworts

Synonyms: