Synonyms for nitella

1. Nitella (n.)

fragile branching stoneworts

Synonyms: