Synonyms for nikita khrushchev

1. Nikita Khrushchev (n.)

Soviet statesman and premier who denounced Stalin (1894-1971)

Synonyms: