Synonyms for neurotoxic

1. neurotoxic (adj.)

poisonous to nerves or nerve cells

Synonyms: