Synonyms for neurogenesis | Synonym.com

Synonyms and antonyms for neurogenesis

1. neurogenesis (n.)

the development of nerve tissues

Synonyms: Antonyms: