Synonyms for neuroepithelioma

1. neuroepithelioma (n.)

malignant tumor of the neuroepithelium

Synonyms: