Synonyms for necrose

1. necrose (v.)

undergo necrosis

Synonyms: