Synonyms and Antonyms for nebular

1. nebular (adj.)

resembling a cloud

Synonyms: Antonyms:

2. nebular (adj.)

of or relating to or resembling a nebula

Synonyms: Antonyms: