Synonyms for myrmecophytic | Synonym.com

Synonyms and antonyms for myrmecophytic

1. myrmecophytic (adj.)

of or relating to myrmecophytes

Synonyms: