Synonyms and Antonyms for mylodontid

1. mylodontid (n.)

a variety of extinct edentate

Synonyms: Antonyms: