Synonyms for mundanely

1. mundanely (adv.)

in a worldly manner

Synonyms:

2. mundanely (adv.)

in a mundane manner

Synonyms: