Synonyms and Antonyms for mozzarella

1. mozzarella (n.)

mild white Italian cheese

Synonyms: Antonyms: