Synonyms for mountain_gorilla

1. mountain gorilla (n.)

gorilla of Kivu highlands

Synonyms: