Synonyms for mountain nyala

1. mountain nyala (n.)

shaggy antelope of mountains of Ethiopia

Synonyms: