Synonyms and Antonyms for molder

1. molder (v.)

break down

Synonyms: Antonyms: