Synonyms for misidentify

1. misidentify (v.)

identify incorrectly

Synonyms: