Synonyms and Antonyms for minerva | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for minerva

1. Minerva (n.)

(Roman mythology) goddess of wisdom; counterpart of Greek Athena

Synonyms: