Synonyms for metralgia

1. metralgia (n.)

pain in the uterus

Synonyms: