Synonyms and Antonyms for meshugga

1. meshugga (adj.)

senseless; crazy

Synonyms: Antonyms: