Synonyms for mercouri

1. Mercouri (n.)

Greek film actress (1925-1994)

Synonyms: