Synonyms for menstruate

1. menstruate (v.)

undergo menstruation

Synonyms: