Synonyms for melanitta

1. Melanitta (n.)

scoters

Synonyms: