Synonyms for meditatively

1. meditatively (adv.)

in a meditative manner

Synonyms: