Synonyms and Antonyms for meditatively | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for meditatively

1. meditatively (adv.)

in a meditative manner

Synonyms: