Synonyms for mayakovski

1. Mayakovski (n.)

Soviet poet; leader of Russian futurism (1893-1930)

Synonyms: