Synonyms for mantis religioso

1. Mantis religioso (n.)

the common mantis

Synonyms: